Algemene voorwaarden1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- ARTofCARE: de opdrachtnemer, die massages, sportmassages, Myofascial Release, Sportverzorging, Ayurvedische Massage, Medisch Pedicure behandelingen, Voetreflexologie, Reiki en Reiki inwijdingen verzorgt en producten levert aan particulieren, bedrijven of evenementen;
- Cliënt: een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier, die een individuele behandeling of opdracht door ARTofCARE wil laten uitvoeren dan wel bij ARTofCARE een product koopt;
- Opdracht: het ten gunste van de cliënt ontwikkelen en/of leveren van diensten en/of trainingen en/of producten en/of individuele behandelingen;
- Individuele behandeling: een opdracht van een particuliere cliënt aangaande een éénmalige (sport)massage- of sportverzorgings behandeling;
- Overige opdracht: een opdracht, niet zijnde een individuele behandeling;
- Overeenkomst: de aanvaarding van de opdracht van de cliënt door ARTofCARE;
- Bezoeker; een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier en die één van de websites van ARTofCARE bezoekt.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ARTofCARE met ondernemingen, instellingen en particulieren aangaat en bovendien op iedere aanbieding en/of offerte die ARTofCARE doet, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten met ARTofCARE, voor de uitvoering waarvan door ARTofCARE derden worden betrokken.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgevers wordt door ARTofCARE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, dan blijven de onderhavige Algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een opdracht, behalve als dit schriftelijk door ARTofCARE wordt bevestigd.
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing. ARTofCARE en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.9. Indien ARTofCARE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ARTofCARE in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Individuele behandeling

2.1. Bij een individuele behandeling gelden ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst, de betaling, de annulering en het medische- en hygiënische voorbehoud, de artikelen 2.2 tot en met 2.6. Voor al het overige zijn de overige artikelen van deze Algemene voorwaarden van toepassing.
2.2. De overeenkomst voor een individuele behandeling kan telefonisch, mondeling, schriftelijk of via email tot stand komen.
2.3. Cliënt dient medisch in staat te zijn de individuele behandeling te ondergaan. Cliënt dient ARTofCARE voorafgaande aan de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren.
ARTofCARE kan bij twijfel hierover aan de cliënt vragen om voorafgaande aan de individuele behandeling een arts te raadplegen. ARTofCARE kan het uitvoeren of voortzetten van een individuele behandeling weigeren, indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van ARTofCARE hierover is bindend. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de individuele behandeling gebeurt, dan is de cliënt de kosten voor de individuele behandeling volledig verschuldigd.
2.4. Het lichaam van de cliënt dient schoon te zijn om een individuele behandeling te kunnen ondergaan. ARTofCARE kan het uitvoeren of voortzetten van een individuele behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van ARTofCARE hierover is bindend.
Indien ARTofCARE de behandeling om de hiervoor weergegeven reden weigert, dan is de cliënt de kosten voor de individuele behandeling volledig verschuldigd.
2.5. Kosten voor individuele behandelingen dienen vooraf contant te worden voldaan.
2.6. De cliënt kan een afspraak voor een individuele behandeling tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Bij een latere annulering is de cliënt de kosten voor de individuele behandeling volledig verschuldigd.

3. Cadeaubon

3.1. Een cadeaubon van ARTofCARE kan zowel schriftelijk als elektronisch van aard zijn en heeft als doel het mogelijk te maken een individuele behandeling door ARTofCARE cadeau te geven.
3.2. Een cadeaubon bevat een uniek nummer, een bedrag en een expiratiedatum. Deze worden aan de cliënt bekend gemaakt. Het nummer dient als bewijs voor het recht op een individuele behandeling. Een cadeaubon kan gebruikt worden om daarmee één of meerdere individuele behandelingen bij ARTofCARE te betalen. Bij een geschil hierover is de administratie van ARTofCARE bindend.
3.3. Op de expiratiedatum verliest de cadeaubon en het bijbehorende nummer haar geldigheid en waarde. Er bestaat geen recht op restitutie.
3.4. Er wordt slechts een individuele behandelingen verstrekt op vertoon van de cadeaubon, tot maximaal de op de cadeaubon aangegeven waarde. Indien de kosten van de individuele behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, dan behoudt de cadeaubon resterende waarde tot aan de oorspronkelijke verloopdatum. De cliënt heeft geen recht op restitutie. Indien de kosten van de individuele behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon, dan dient de cliënt het verschil voor aanvang van de individuele behandeling te voldoen.
3.5. Een cadeaubon wordt beschikbaar gesteld aan de cliënt na bijschrijving van het bedrag op het door ARTofCARE aangegeven rekeningnummer.
3.6. De cadeaubon kan alleen voor individuele behandelingen worden ingewisseld bij ARTofCARE. De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
3.7. De cadeaubon van ARTofCARE is en blijft eigendom van ARTofCARE. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming door ARTofCARE.
3.8. Het uitvoeren van de individuele behandeling op grond van een cadeaubon is afhankelijk van de beschikbaarheid van ARTofCARE en wordt in overleg met de cliënt bepaald.
3.9. Verlies van een cadeaubon en/of het nummer daarvan is voor rekening en risico van de cliënt. ARTofCARE verstrekt geen kopie.
3.10. De bestelling van een cadeaubon kan niet worden geannuleerd.

4. Strippenkaart

4.1. Een strippenkaart kan alleen schriftelijk van aard zijn en heeft als doel het mogelijk te maken meerdere individuele behandelingen in te kopen.
4.2. Een strippenkaart bevat de naam van de cliënt, een aantal omschreven individuele behandelingen en een expiratiedatum. De strippenkaart kan alleen gebruikt worden om het aantal omschreven individuele behandelingen bij ARTofCARE mee te betalen.
Bij een geschil hierover is de administratie van ARTofCARE bindend.
4.3. Op de expiratiedatum verliest de strippenkaart zijn geldigheid en waarde. Er bestaat geen recht op restitutie.
4.4. Een strippenkaart is persoonsgebonden en is alleen geldig voor de omschreven individuele behandelingen ten behoeve van de omschreven cliënt.
4.5. De strippenkaart dient bij elke individuele behandeling waarvoor deze als betaling wordt gebruikt, overhandigd te worden.
4.6. De strippenkaart dient bij de aanschaf daarvan volledig te worden betaald.
4.7. De strippenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.8. Het uitvoeren van de individuele behandeling op grond van een strippenkaart is afhankelijk van de beschikbaarheid van ARTofCARE en wordt in overleg met de cliënt bepaald
4.9. Verlies van de strippenkaart is voor rekening en risico van de cliënt. ARTofCARE verstrekt geen kopie.
4.10. De bestelling van een strippenkaart kan niet worden geannuleerd.

5. Overige opdrachten

5.1. Een aanbieding voor overige opdrachten kan gedaan worden middels een schriftelijke offerte.
5.2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend.
5.3. Alle door ARTofCARE opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.
5.4. De prijzen in de aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.
5.5. ARTofCARE voert een overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.6. Indien een overige opdracht één of meerdere (sport)massage(s)- of sportverzorgingshandelingen aan cliënt of derden bevat, zijn daarop artikel 2.3 en 2.4 van toepassing.
5.7. Het voor akkoord ondertekenen van een aanbieding of offerte geldt als het verstrekken van een opdracht, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
5.8. Door het plaatsen van een opdracht doet de cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst, als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.
5.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ARTofCARE een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ARTofCARE gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de cliënt akkoord is gegaan met de voor die uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van ARTofCARE op en is voor de cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.11. Annulering van de overige opdracht kan door de cliënt schriftelijk of per e-mail aan ARTofCARE plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
- Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht, waarna geen kosten verschuldigd zijn;
- Tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht, waarna 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd zijn;
- Binnen 2 weken voor aanvang van de Opdracht, waarna 100% van de kosten verschuldigd zijn.
5.12. De cliënt dient zorg te dragen voor een geschikte ruimte voor het uitvoeren van de overige opdracht, tenzij anders overeengekomen. ARTofCARE heeft het recht de opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van ARTofCARE, geen sprake is van een voldoende hygiënische situatie, een geschikte ruimte in relatie tot de privacy, of een geschikte ruimte voor het uitvoeren van een behandeling of dienst. Cliënt is in dat geval 100% van de kosten van de opdracht verschuldigd.
5.13. De datum en het tijdstip van uitvoering van de overige opdracht wordt door ARTofCARE in overleg met de cliënt bepaald. Daarbij is nimmer sprake van een Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van ARTofCARE, tenzij deze door haar grove schuld of opzet is veroorzaakt. Verstoringen tengevolge van overmacht, waardoor de uitvoering van een opdracht aanzienlijk vertraagd of zelf onmogelijk wordt, ontslaan ARTofCARE van het nakomen van de overeengekomen opdracht zonder dat de cliënt recht heeft op een vergoeding vanwege kosten, schaden of rente. Als overmacht zal o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van masseurs en/of trainers, (te) late aankomst van masseurs en/of trainers, wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, of het optreden van werknemersorganisaties, waardoor het verrichten van en/of aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, alsmede maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient de cliënt ARTofCARE een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.14. ARTofCARE heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.15. Indien de levering van goederen een onderdeel uitmaakt van de opdracht dan blijven deze in eigendom van ARTofCARE totdat de kosten van de opdracht volledig zijn voldaan.
5.16. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.17. Indien de cliënt in gebreke is of mocht komen, in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ARTofCARE is gehouden, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ARTofCARE die daardoor direct of indirect is ontstaan.

6. Betalingen overige opdrachten

6.1. Betaling door de cliënt voor de te verrichten overige opdracht dient volledig en binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer.
6.2. Bij het uitblijven van de betaling is de cliënt in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. Cliënt is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
6.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt worden de vorderingen van ARTofCARE en de verplichtingen van de cliënt jegens ARTofCARE onmiddellijk opeisbaar.
6.4. ARTofCARE kan een vordering op de cliënt indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.
6.5. De door de cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna ter betaling van de facturen die het langst open staan.
6.6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die ARTofCARE moet maken ter voldoening van haar vorderingen en rechten, zijn volledig voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00.

7. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

7.1. ARTofCARE behoudt zich met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, drukwerk, offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.
7.2. Alle door ARTofCARE verstrekte stukken, zoals offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt (of mogelijke cliënt) en mogen niet door de cliënt (of mogelijke cliënt) zonder voorafgaande toestemming van ARTofCARE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.3. Op de websites, die geregistreerd zijn door ARTofCARE, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
De bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie, akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. ARTofCARE kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen. Gebruikmaking van de geboden informatie geschiedt volledig voor eigen rekening en risico. Gebruik van de websites dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARTofCARE, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. ARTofCARE garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.
7.4. Indien een cliënt of bezoeker de websites van ARTofCARE bezoekt, dan kan ARTofCARE de gegevens verwerken. ARTofCARE waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8. Reclames

8.1. Reclames kunnen slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht worden ingediend.
8.2. De cliënt verleent alle door ARTofCARE gewenste medewerking inzake het onderzoek van de reclame.
8.3. ARTofCARE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken en/of tekortkomingen, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de cliënt zelf of derden, of door van buiten komende oorzaken.
8.4. Meer verplichtingen inzake een reclame dan voortvloeiende uit dit artikel heeft ARTofCARE niet.
8.5. De cliënt kan nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst vorderen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. ARTofCARE is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten dan wel onduidelijkheden in haar offertes en/of op haar website of andere door haar vestrekte nformatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg inzake offertes en/of andere informatie is de uitleg van ARTofCARE bindend.
9.2. ARTofCARE in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.
9.3. ARTofCARE is niet aansprakelijk te houden voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, bij de cliënt anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld van ARTofCARE, door de cliënt te bewijzen en tot slechts maximaal het bedrag van de door ARTofCARE te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
9.4. Diensten kunnen worden verricht door ARTofCARE of door derden, die niet in dienst zijn bij ARTofCARE, en zijn volledig voor rekening en voor risico van de cliënt. ARTofCARE is niet aansprakelijk te houden voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, bij de cliënt door nalaten en/of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde derden.
9.5. De aansprakelijkheid van ARTofCARE, voor zover door haar aansprakelijkheidsverzekering gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

10. Geschillen

10.1. Er is sprake van een geschil zodra ARTofCARE of de cliënt verklaart dat dit het geval is.
10.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

11. Slotbepalingen

11.1. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van ARTofCARE is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.2. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien is de beslissing voorbehouden aan ARTofCARE.


Terug naar de start pagina,